Skip to main content

Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan AGOVV

Hieronder de volledige tekst van de zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2. De zienswijze is in januari 2012 ingediend door wijkvereniging Berg en Bos, wijkraad De Sprengen en wijkraad Brink en Orden.

 

De gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn.

Betreft: Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV) mede namens de wijkraden de Sprengen en Orden.

Apeldoorn, 11 januari 2012.

Geachte leden van de gemeenteraad,

In reactie op de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, stellen de wijkvereniging Berg en Bos en de wijkraden Orden en De Sprengen er prijs op hun gezamenlijke zienswijze op het plan onder uw aandacht te brengen.

Over de achtergronden en het proces van de totstandkoming van dit ontwerpbestemmingsplan is heel veel gezegd en geschreven en zou nog heel veel gezegd en geschreven kunnen worden. Hier beperken we ons tot het uitspraken van onze waardering voor de open en constructieve wijze waarop we in 2011 met de gemeente het overleg hebben kunnen voeren over dit plan.

In de wandelgangen wordt vaak gesproken over het bestemmingsplan AGOVV. AGOVV heeft immers ook het verzoek gedaan om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen die de uitvoering haar plannen mogelijk moet maken. Terecht heeft de gemeente het plan de neutralere naam ‘Laan van Spitsbergen 2’ gegeven.

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet je namelijk rekening houden met het feit dat de omstandigheden kunnen wijzigen. Stel nu dat de BVO AGOVV van het terrein vertrekt en stel dat de amateurvereniging AGOVV, al dan niet gedwongen, hetzelfde doet? Wat gebeurt er dan met het gebruik van het terrein? Gezien de zorgwekkende berichten die we de laatste maanden uit de pers vernemen is dat geen ondenkbaar scenario.

De wijkraden hebben het voorontwerpbestemmingsplan ook met dit zwarte scenario in het achterhoofd bekeken en dit in onze inspraakreactie verwerkt.

We stellen met genoegen vast dat veel van onze reacties op het voorontwerpbestemmingsplan hun vertaling hebben gekregen in dit ontwerpbestemmingsplan. We noemen hier de toespitsing van de bestemming sport tot uitsluitend veldsporten, de toespitsing van de plaatsen waar hoger gebouwd mag worden, het afzien van het mogelijk maken van extra ontsluitingen door het bos en het uitdrukkelijk verbinden van het houden van evenementen aan het spelen van veldsporten.

Op één punt zijn gemeente en wijkraden niet nader tot elkaar gekomen en dat is over het maximum aantal bezoekersplaatsen. De wijkraden stellen zich op het standpunt dat de gemeente in oktober 2002 heeft aangegeven dat een maximum van 2.500 bezoekersplaatsen zou worden aangehouden. Er was toen nog sprake van een tijdelijke maatregel waarmee de bezoekerscapaciteit verdrievoudigd werd. Van staanplaatsen zou gene sprake meer zijn. Het college heeft aangegeven daarover niets in zijn dossiers te kunnen terugvinden. Feit is dat in de pers, die zich altijd erg welwillend opstelt tegenover AGOVV, het aantal van 2.500 een aantal maal wordt genoemd. Onder andere in de Apeldoornse Courant van 29 oktober 2002.

Feitelijk zijn er nu zo’n 3.250 bezoekersplaatsen. In het bestemmingsplan wordt het toegestane aantal plaatsen verder verhoogd naar 3.750. In de praktijk worden de thans beschikbare 3.250 bezoekersplaatsen over het algemeen verre van volledig benut en is het aantal van 2.500 plaatsen voldoende.

Op de informatieavond die de werkgroep Asselsestraat en omgeving in samenwerking met de wijkraad Orden organiseerde op 1 september 2010 werd duidelijk dat voor de omwonenden de huidige situatie acceptabel is. Het werd echter ook duidelijk dat er grote weerstand is tegen een verdere uitbreiding van activiteiten en daarmee van de bezoekersaantallen. In dit licht is er meer reden om het maximum aantal bezoekersplaatsen te bepalen op 2.500 dan op 3.250, laat staan op 3.750.

Tot slot brengen wij u de milieuzonering onder de aandacht. Overeenkomstig de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ benoemt het college de activiteiten op het terrein als behorend bij een veldsportcomplex (met verlichting). De bijhorende milieucategorie is 3.1 is het gevolg van de geluidsbelasting voor de omgeving. Door de aanwezigheid van tribunes rond het veld rijst bij ons de vraag of er niet eerder sprake is van een stadion. AGOVV beschouwt haar accommodatie in ieder geval wel als zodanig. Stadions worden overeenkomstig bovengenoemde publicatie ingedeeld in milieucategorie 4.2. Dat betekent dat de bijbehorende geluidszone dubbel zo groot wordt. In dat geval liggen een aantal woningen aan de Polhoutlaan binnen die zone. Wij begrijpen dat dit voor de ontwikkelingen van de plannen op het terrein ongelukkig uitkomt, maar dat mag geen reden zijn om de activiteiten op het terrein in een lagere milieucategorie in  te delen.

Wij zijn van oordeel dat het college de huidige milieucategorieindeling onvoldoende onderbouwt en adviseren u het college te verzoeken deze nader te onderbouwen, zo mogelijk met verwijzing naar regelingen rond vergelijkbare stadions elders.

Wij wensen u wensen wijsheid toe bij de vaststelling van dit bestemmingsplan

Met vriendelijke groet,

Wijkvereniging Berg en Bos,       Wijkraad de Sprengen,                Wijkraad Orden,

C. Kielstra, voorzitter                 R. Boekhold, voorzitter              O. de Boer, vice-voorzitter

P. Essink, secretaris                    C. Bouman, secretaris                 H. Amse, penningmeester