Skip to main content

Voortgang oplossing overlast vrachtverkeer

oktober 2014
Er is een bericht. Ondanks toezegging voor overleg in september, schijnt er al een beslissing te zijn genomen. In 2015 wordt de Amersfoortseweg gerenoveerd. Er komt nieuw asfalt en men denkt erover om de weg optisch te verkleinen (bult in de middenberm). Of dit helpt is de vraag, drempels zijn vast effectiever, maar of daar geld voor is? Op een inloopavond zijn de bewoners over de plannen geïnformeerd, maar konden ze ook alsnog hun wensen kenbaar maken. daar werd volop gebruik van gemaakt.

 

18 juli 2014
Er is gebeld door de gemeente. Er is een flitspaal aangevraagd omdat de twee lusmetingen inderdaad aantoonden dat de snelheidsovertredingen boven het benodigde percentage van 10% zaten. Of dit verzoek wordt gehonoreerd moeten we nu afwachten.

november 2013
Er heeft een brainstorm bijeenkomst plaats gevonden waar suggesties zijn gedaan. De suggestie voor een flitspaal langs de Amersfoortseweg, is verwoord in een brief van de wijkvereniging aan de gemeente.

Verkeerssuggesties voor brainstormsessie op 11 oktober*) om geluidsoverlast op Amersfoortseweg (gedeelte binnen bebouwde kom) te verminderen

Onderzoek wat bewoners van de Amersfoortseweg hebben laten uitvoeren door ingenieursbureau Greenwall BV heeft uitgewezen dat de geluidsbelasting in de tuin varieert tussen de 60 en 99 dB, afhankelijk of het auto’s of langsdenderende vrachtwagens betreft. (Rapport is ter inzage).

  1. Permanente flitspaal op Amerfoortseweg bij OM aanvragen om snelheidsbeperking te handhaven
  2. Gemeente onderzoekt of tomtom kan worden aangepast zodat vrachtverkeer voa A1 en A50 wordt geleidt naar bedrijventerreein Noord (en niet via afslag Kootwijk)- Status: dit is op 26 april genoteerd als actiepunt, op 15 november is niet bekend of actie is ondernomen
  3. Bewegwijzering aanpassen op A1 met bord voor richting bedrijventerrein Apeldoorn Noord rechtdoor via A50 ipv afslag Kootwijk- Status: op 26 april genoteerd als actiepunt, op 15 november is nog geen actie ondernomen.
  4. Wijkraden nodigen de bedrijvenkring van Apeldoorn Noord uit om medewerking te vragen het vrachtverkeer via de A50 te laten verlopen, gemeente zit aan. Status: is op 26 april aan de orde geweest , maar moet nog in gang gezet worden
  5. Op Amersfoortseweg bulten aanleggen die het verkeer afremmen. Status op 15 november: Koen Reckers gaat Frans Kraaijkamp vragen of dit verkeerstechnisch mogelijk is.

*) de vergadering op 11 oktober werd op het laatste moment uitgesteld tot 15 november

Brief aan de gemeente voor plaatsen permanente flitspaal op de Amersfoortseweg

Aan: Gemeente Apeldoorn.
T.a.v. de wethouders Hans Brouwer en Olaf Prinsen
Marktplein 1
Apeldoorn

Apeldoorn, 28 november 2013.

Geachte heren Brouwer en Prinsen,

Naar aanleiding van klachten over overlast van vrachtverkeer op de Anklaarseweg is er op verzoek van de wijkraden een overleg gestart met betrokken wijkraden, burgers en de gemeente. Omdat deze verkeersoverlast zich niet tot de Anklaarseweg bleek te beperken, maar ook de Jachtlaan en de Amersfoortseweg (binnen de bebouwde kom) betrof, heeft de Wijkvereniging Berg en Bos twee betrokken bewoners gevonden om namens hen aan dit overleg deel te nemen.

De werkgroep heeft de problemen geïnventariseerd. Voor de Amersfoortseweg blijkt het in het bijzonder te gaan om geluidsoverlast door de grote hoeveelheid verkeersbewegingen (waaronder vrachtverkeer voor Apeldoorn Noord), gekoppeld aan stelselmatig grote overtredingen van de 50km snelheidsbeperking (bevestigd door de metingen van de matrixborden in de periode 1/6/2013 tot 1/9/2013).

Bewoners van de Amersfoortseweg hebben, in samenwerking met de wijkvereniging, een aantal maatregelen voorgesteld om deze overlast te verminderen, zie bijgevoegde lijst. Het doel is hierbij vrachtverkeer te stimuleren gebruik te maken van de A1en A50 in plaats van wegen door woonwijken, maar vooral handhaving van de 50km snelheidsbeperking. Incidentele snelheidscontroles zijn niet afdoende gebleken om te zorgen dat het verkeer zich blijvend aan de maximum snelheid houdt.

Geconstateerd kan worden dat het overleg traag verloopt en tot op heden geen van de actiepunten is uitgevoerd, tot frustratie van de betrokken burgers in dit overleg.

De wijkvereniging wil u dan ook met klem verzoeken naar deze opties te kijken en vaart te maken met het vinden van een oplossing. Prioriteit hierbij is in onze ogen onderzoek naar de mogelijkheid van plaatsing van een permanente flitspaal op de Amersfoortseweg.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij

Wijkvereniging Berg en Bos

Cees Kielstra (voorzitter) Peter Essink (secretaris)

CC: Koen Reckers, Jose Cvetanovic, Martin Staal